ISO 7101:2023 Нов стандарт за управление на качеството в здравеопазването

За качество в здравеопазването обикновено говорят политиците и журна-листите, а пациентите изказват своето неудовлетворение. В публичното пространство темата е обект на субективни мнения и аргументи, подкрепени само с откъслечни факти.

В професионален план качеството в здравеопазването трябва да почива на обективни критерии и показатели за измерване. Такъв подход обикновено има в системите за акредитация на здравни заведения, където обаче фокусът е предимно върху персонала и материалната база, т.е., инфраструктурата на здравеопазването, а дори когато са обхванати процесите, те са насочени към процедурите, а не към управлението.

В повечето страни има местни системи за качество в здравеопазването, а някои от тях претендират за глобално покритие (например стандартите на Joint Commission International [JCI] на САЩ).

Сериозен опит за управленски стандарт в здравеопазването е EN 15224 (актуална версия от 1916 г.), който представлява адаптация на ISO 9001 към здравеопазването, което личи и от заглавието – EN 15224:2016 Quality management systems – EN ISO 9001:2015 for healthcare.

ISO 7101:2023 Healthcare organization management — Management systems for quality in healthcare organizations – Requirements представлява пълноценен управленски стандарт, приложим във всякакъв вид здравни организации, с конкретни изисквания.

ISO 7101 е предвиден за „министерства на здравеопазването, обществени и частни здравни системи, болници, клиники, неправителствени организации и агенции, които предоставят услуги в здравеопазването“. Стандартът е приложим във всички организации, „които целят да повишат качеството на предоставяне на здравни услуги и  резултатите от тях“.

Чрез реализация на изискванията в ISO 7101 се постигат редица цели, като най-конкретните от тях са „създаване и поддържане на процеси, които осигуряват грижи, които са своевременни, безопасни, ефективни, ефикасни, равнопоставени и фокусирани върху хората“. Те включват постоянен фокус върху спазването на нормативните изисквания и изпълнение на очакванията на всички заинтересовани страни, включително потребителите на услугите.

Top Management Advisors има пълна готовност да представи изискванията на ISO 7101 и да проведе консултантска програма, насочена към изпълнение на изискванията на стандарта.