Очаквайте! Подходи и методи за анализ в управление на качеството

В Системите за управление на качеството е прието да се ползват утвърдени подходи и методики за анализ при оценка на риска и при анализ на установени несъответствия.

Този семинар е предвиден за специалисти в областта на качеството на базата на конкретни примери за приложенията на Диаграмата на Ишикава, 5 whys, 8D, decision tree, DMAIC, 5S (lean), CAPA, FMEA, trend analysis.

Ще разглеждаме казуси от практиката на базата на въпроси и проблеми, възникнали по време на одити.